KVKK Bilgilendirme Metni

GENVEON İLAÇ İNTERNET SİTESİ KVK BİLGİLENDİRME METNİ

Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirketimiz veya Genveon İlaç) olarak, resmi internet sitelerimiz olan www.Genveon.com.tr, www.cistuspyhto.com     (“Sitelerimiz”) adreslerini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, ziyaretçilerimizi işbu Genveon İlaç İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

  Şirketimiz tarafından, www.Genveon.com.tr, www.cistusantiviruspastil.com.tr, www.yumurtakabuguzari.com,  www.nemartro.com, www.newsame.com.tr ve www.xilaplus.com.tr adreslerini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımı/Amaçlarımız

Adsoyad, e- posta adresi ve e- posta/iletişim formu içeriğinde paylaşılan kişisel bilgiler.

info@Genveon.com.trgwww.genveon.com.tr/iletisim

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek.

Trafik verisi

www.genveon.com.tr, 

www.cistuspyhto.com

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Adsoyad, e- posta adresi, başvuru

hr@Genveon.com.tr

Şirketimize internet sitemiz üzerinden, başvuru formumuz aracılığıyla

 

formunda bulunan kişisel veriler ve e-posta içeriğinde yer alan diğer bilgiler.

 

başvurusunda bulunmanızı sağlamak ve sizi işe alım sürecimize dahil etmek.

Adsoyad, e- posta adresi, telefon numarası ve mesaj içeriğinde yer alan diğer bilgiler.

https://www.Genveon.com.tr/iletisim/yan-  etki-bildirim-formu

İlgili mevzuat uyarınca ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkabilen advers reaksiyonların (yan etkilerin) ve ilaçlara bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Genveon İlaç’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim üçüncü kişilere (Microsft Office 365) aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  Genveon İlaç işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri, başta

 

KVKK’ya olmak üzere Şirketimiz’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Genveon İlaç Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVKK uyarınca gereken hallerde Genveon İlaç sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İşbu Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi:

Y. Murat Kuşseven

0212 376 65 00

kvkk@Genveon.com.tr

İşbu   Bilgilendirme   Metni,   değişen   süreçlerimiz   dolayısıyla   KVKK’ya   uyum   sağlamak   amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

GENVEON İLAÇ AÇIK RIZA METNİ

Genveon İlaç İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni’ni (“Bilgilendirme Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Genveon İlaç”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, ad, soyad, e-posta adresi ve e- posta içeriğinde paylaşılan kişisel verilerimin, Genveon İlaç tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gönderenin Adı Soyadı:

İmzası:                                                                                                         Yer, Tarih: