Genel Aydınlatma Metni

GENVEON  İLAÇ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

 1. AMAÇ

Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirketimiz veya Genveon İlaç”) olarak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu bilgilendirme, çalışanlarımız/stajyerlerimiz, çalışan adayları mız/stajyer adaylarımız, başvurusu süreçlerinde adayların bizlerle paylaştığı referanslar, şirket yöneticisi ve ortaklarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, dış hizmet sağlayıcılarımız ve dış hiz met sağlayıcılarına bağlı çalışanları ile platform kullanıcılarımıza yönelik Genveon İlaç’ın KVKK ve ikincil düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirmiş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KAPSAM

İşbu Genveon İlaç Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında, KVKK’ya tabi işleme faaliyetleri uyarınca Genveon İlaç tarafından kişisel verisi işlenen çalışanlar, çalışan adaylarımız/stajyer adaylarımız, başvurusu süreçlerinde adayların bizlerle paylaştığı referanslar, şirket yöneticisi ve ortaklarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, dış hizmet sağlayıcılarımız ve dış hizmet sağlayıcılarına bağlı çalışanları olan gerçek kişiler ile platform kullanıcılarımız (“ İlgili Kişi/İlgili Kişiler”) söz konusu işleme faaliyetleri kapsamında hangi kişisel verilerinin işlendiği; kişisel verilerin işleme amaçları, üçüncü kişilerle paylaşımı, elde edilme yöntemi ve elde edi lmesinin hukuki sebebi; kişisel verilere ilişkin alınan güvenlik tedbirleri; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve İlgili Kişiler’in kişisel verilerinin i şlenmesi kapsamında sahip olduklara haklara ilişkin hususlar açıklanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  1. 3.1. . ÇALIŞANLARA/STAJYERLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler Kimlik Bilgileri Ad, soyad, TCKN, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, uyruk vb.

İletişim Bilgileri Cep telefonu, elektronik posta adresi, ikametgah adresi vb.

Aile Bireylerine İlişkin Bilgiler

Aile bireylerine ait mesleki bilgiler, çocuk sayısı vb.

Mali Bilgiler Banka hesap bilgileri vb.

Özlük Verileri           Pozisyon/unvan  bilgisi,  diploma  ve  sertifikalar,  çalışma  geçmişi  ve detayları, önceki yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, fotoğraf, SGK işe giriş bildirgesi, SGK sicil numarası, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, askerlik durum bilgisi, giriş-çıkış saatleri, performans ölçme verileri vb.

 

Diğer Veriler                      İmza, fotoğraf, sağlık bilgileri, İSG uygunluk bilgileri, askerlik durumu, test sonuçları, hobilere, dosya/dava takip numaraları, araç plaka bilgisi, kamera görüntüleri, IP’ler, faaliyetlerin yeri ve zamanı vb.

İşleme Amacı                      Şirketimiz  yukarıda  belirtilen  kişisel  verileriniz,    sözleşmesinden  ve  başta  İş  Kanunu,  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere ilgili diğer Kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek; şirket politikamız dolayısıyla size bir hak (ücret, prim, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, eğitim, izin ve diğer yan haklar) tesis etmek, hakkınızı kullandırmak ve korumak; insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek, üzerinize tanımlı şirkete ait eşyaların  envanterini çıkarmak, şirket içinde kullanılan  sistemlerde kullanıcı hesaplarınızı oluşturmak, performans değerlendirmelerinizi ve puantaj hesaplamalarınızı gerçekleştirmek; zam oranlarınızı belirlemek, işi gözetim hakkımız ve sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüğümüz kapsamında, tesis giriş çıkışlarında/bina içinde kontrolü sağlamak ve işin takibini gerçekleştirmek; fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız halinde hayatınızı ya da beden bütünlüğünüzün korumak; koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak ve temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek şirket operasyonları ile politikalarını sürdürmek; şirket güvenliğini sağlamak; yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapmak; Şirketimiz’in stratejilerini ve akışını planlamak; ticari faaliyetlerimiz kapsamında yer alan hizmetleri sunabilmek, Şirketimiz’in AR-GE faaliyetlerini sürdürmek; şirket içi usulsüzlükleri tespit etmek ve önlemek; Şirketimiz’e yöneltilen şikâyet ve talepleri yönetmek; Şirketin uyum ve disiplin süreçlerini yönetmek gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek amaçlarıyla

 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Kamera kayıtlarınız hariç olmak üzere; İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan

kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerimiz gereği hizmet verdiğimiz/vereceğimiz mevcut /potansiyel müşterilerle; ortaklarımızla, resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri yönetmek amacıyla ilgili danışmanlık firmlarıyla; yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ortaklarımız, dış hizmet aldığımız İSG birimi, Şirketimiz’in dış hizmet aldığı özel sigorta şirketi, ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Yurt Dışı Aktarım İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerinizi, elektronik posta hizmeti aldığımız dış hizmet sağlayıcımız ile elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel  verileriniz,  işe  alım  sürecinde,    sözleşmesinin  akdedilmesi  sırasında  ve  Şirketimiz’de

çalışmanız dolayısıyla tarafınızdan, bağlı bulunduğunuz direktörünüzden, arkadaşlarınızdan veya Şirketimiz’in müşterilerinden elektronik veya fiziki yollarla KVK mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

 

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

 

  1. 3.2.. ÇALIŞAN ADAYLARINA/STAJYER ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler Kimlik Bilgileri Ad, soyad, TCKN, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, uyruk vb.

İletişim Bilgileri Cep telefonu, elektronik posta adresi, ikametgah adresi vb.

Aile Bireylerine İlişkin Bilgiler

Aile bireylerine ait mesleki bilgiler, vb.

 

Özgeçmişe ilişkin veriler Mezun olunan okul bilgisi, geçmiş tecrübeleri, hobilere ilişkin bilgiler, yabancı dil yeterliliğine ilişkin bilgiler vb.

Diğer Veriler               Motivasyon  mektuplarında  bizlerle  paylaşılan bilgiler,  en son alınan brüt/net ücret miktarı ve varsa yan haklara ilişkin bilgiler, referanslar, kişilik testi sonuçları vb.

İşleme Amacı  Kişisel verilerinizi; Şirketimiz’in ilgili açık pozisyonun gerekliliklerine uygunluğunuzu objektif olarak değerlendirebilmek, aynı pozisyona başvuran diğer adaylar ile objektif bir şekilde karşılaştırma yapabilmek, şirket kültürümüz ile etik değerlerimize uygunluğunuzu değerlendirebilmek, referans kontrolünü gerçekleştirebilmek, teklif aşamasına gelindiğinde size özel hazırlanan ücret teklifimizi sunmak, eşitlik ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek şirket güvenliğini sağlamak, Şirkete yöneltilen şikâyet ve talepleri yönetmek gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla

 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemekteyiz.

Şirketimiz açık rıza göstermeniz halinde kişisel verilerinizi sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçları ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktaracağını (Microsoft Office 365) ve bu sayılan amaçlar haricinde kişisel verilerinizi açık rıza almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Yukarıda da belirtildiği gibi siz adaylarımız tarafından doğrudan Şirketimiz ile

paylaşılan kişisel verileri, işe alım sürecinde tüm adaylarımıza uygulanan kişilik ve yetenek testlerini düzenleyen dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşır.

Yurt Dışı Aktarım İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerinizi, elektronik posta hizmeti aldığımız dış hizmet sağlayıcımız ile elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; Şirket çalışanlarımıza gönderdiğiniz e-postalar, işe alım yetkilisiyle yaptığınız

telefon görüşmeleri, kapalı zarf vasıtasıyla güvenlikle paylaşmış olduğunuz başvurunuz, görüşmesi öncesinde doldurduğunuz özgeçmişiniz ile aday tanıma toplantıları ve özel istihdam büroları yoluyla

 

doğrudan  siz  adaylarımızdan  ve  referans  gösterdiğiniz  kişilerden  KVK  mevzuatına  uygun  elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

 

  1. REFERANSLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler Kimlik Bilgileri Ad, soyad

İletişim Bilgileri Telefon numarası bilgileri

Diğer Veriler Pozisyon ve işyeri bilgileri

İşleme Amacı                      Şirketimiz yukarıda anılan kişisel verileri, başvurusunda bulunan adayların şirket kurum ve kültürüne uygunluğunun, söz konusu pozisyona uygunluğunun ve mesleki yetkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz, çalışan adayı aracılığı ile elde ettiği kişisel verileri üçüncü kişiler

ile paylaşmamaktadır.

Yurt Dışı Aktarım Şirketimiz, çalışan adayı aracılığı ile elde ettiği kişişel verileri yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

 

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden herhangi birinin varlığı nedeniyle gerçekleştiriliyor olması halinde açık rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

  1. YÖNETİCİ VE ORTAKLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, TCKN, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, uyruk vb.

 

İletişim Bilgileri Cep telefonu, elektronik posta adresi, ikametgah adresi vb.

Mali Bilgiler Banka hesap bilgileri vb.

Özlük Verileri           Pozisyon/unvan  bilgisi,  diploma  ve  sertifikalar,  çalışma  geçmişi  ve detayları, önceki yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, fotoğraf, SGK işe giriş bildirgesi, SGK sicil numarası, kan grubu, sağlık raporu, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi vb.

Diğer Veriler            İmza, fotoğraf, sağlık bilgileri, cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, İSG uygunluk bilgileri, askerlik durumu, test sonuçları, hobilere, göz ve saç rengine ilişkin veriler, dosya/dava takip numaraları, araç plaka bilgisi ve kamera görüntüleri

İşleme Amacı                        Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi; sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız durumunda hayatınızı ya da beden bütünlüğünüzü korumak, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak ve temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek şirket operasyonları ile politikalarını sürdürmek, Şirket güvenliğini sağlamak, ihale ve teklif süreçlerini yürütmek, faturalandırma süreçlerini yönetmek, Şirketimiz’in stratejilerini ve akışını planlamak, Şirketimiz’in

12

 

AR-GE faaliyetlerini sürdürmek, şirket içi usulsüzlükleri tespit etmek ve önlemek, şirketin uyum ve disiplin süreçlerini yönetmek gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi, ortaklarımız ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile

elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Yurt Dışı Aktarım İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerinizi, elektronik posta hizmeti aldığımız dış hizmet sağlayıcımız ile elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

 

    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
    • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

  1. ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad

Diğer Veriler

Araç plaka bilgisi

İşleme Amacı

Şirketimiz yukarıda anılan kişisel verilerinizi, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla işlemektedir.

 

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz,  kişisel  verilerinizi,  dış  hizmet  sağlayıcımız  olan  firmayla  KVK

mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır

Yurt Dışı Aktarım Yurtdışı aktarımı yapılmamaktadır.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

  1. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler Kimlik Bilgileri Ad, soyad, TCKN, vergi kimlik numarası vb.

İletişim Bilgileri Cep telefonu, elektronik posta adresi, adresi, telefonu vb.

Mali Bilgiler Banka hesap bilgileri vb.

Diğer Veriler Unvan, imza vb.

İşleme Amacı                       Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi; sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek, müşteri kaydı oluşturmak, satış sürecini başlatmak, cari hesap açmak, sözleşme akdetmek, teklif talepleri veya bir ihaleye çıkılması halinde firmalar hakkında bilgi talep edilmesi amacıyla şirket internet sayfasında yer alan mail adreslerine atılan elektronik postaların değerlendirilmesi, satış sonrası teknik destek sağlamak, şikayet ve iade taleplerinin sonuçlandırılması, gerçekleştirilen satış işlemleri için ödemenin yapılabilmesi ve karşılığında faturanın temin edilebilmesi, müşteri özelinde hesap açılması amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki

 

ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Şirketimiz açık rıza göstermeniz halinde kişisel verilerinizi sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçları ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktaracağını (Microsoft Office 365) ve bu sayılan amaçlar haricinde kişisel verilerinizi açık rıza almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi,iş ortakları ve   diğer dış hizmet sağlayıcıları ile

elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Yurt Dışı Aktarım İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerinizi, elektronik posta hizmeti aldığımız dış hizmet sağlayıcımız ile elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

 

    • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
    • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

  1. DIŞ HİZMET SAĞLAYICILARA ve BAĞLI ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, TCKN, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, uyruk, kimlik fotokopisi vb.

İletişim Bilgileri

Cep telefonu, elektronik posta adresi, ikametgah adresi vb.

 

Mali Bilgiler Banka hesap bilgileri, vergi açılışı vb.

Özlük Verileri

(Dış  hizmet  sağlayanlara bağlı çalışanlar)

Pozisyon/unvan bilgisi, özgeçmiş bilgileri, askerlik durum bilgisi, Sabıka kaydı, sigorta giriş bildirgesi kapsamında yer alan bilgiler, vb.

 

Diğer Veriler SMM belgesi, YMM mührü, görev lokasyonu vb.

İşleme Amacı                        Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi; sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi, taşeron işçilerin SGK kontrollerinin sağlanması, işin gözetimi hakkı ve işyeri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlük kapsamında giriş-çıkış kontrollerinin gerçekleştirilmesi, taşeron süreçlerinin yönetilmesi, proje bazlı kısa dönem çalışan istihdamında finansal bilgilerin düzenlenmesi, yeminli mali müşavirlerden alınan hizmet kapsamında tam tasdik işleminin gerçekleştirilmesi, proje süreçleri kapsamında çalışanlar arasında iletişimin sağlanması ve görev dağılımının takip edilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Şirketimiz açık rıza göstermeniz halinde kişisel verilerinizi sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçları ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde yurt dışında mukim üçüncü

 

kişilere aktaracağını (Microsoft Office 365) ve bu sayılan amaçlar haricinde kişisel verilerinizi açık rıza almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve ölçülü

olarak ortaklarımız ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Yurt Dışı Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve ölçülü olarak ortaklarımız ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

 

    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
    • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

  1. PLATFORM KULLANICILARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, firma adı (gerçek kişi)

İletişim Bilgileri

Elektronik posta adresi, telefon, adres

Diğer Veriler

Gönderilen  elektronik  postalarda  yer  alan  içerik,  trafik  verisi,  başvurusu yapılacağı takdirde özgeçmiş bilgileri

 

İşleme Amacı             Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi; ürün ve hizmetlerine ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, e-bülten üyeliğinizi gerçekleştirebilmek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek ve Genveon İlaç tarafından açılan uygun pozisyonlara adayların internet sitemiz üzerinden başvuru yapabilmesini sağlamak amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Şirketimiz açık rıza göstermeniz halinde kişisel verilerinizi sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçları ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktaracağını (Microsoft Office 365) ve bu sayılan amaçlar haricinde kişisel verilerinizi açık rıza almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile elde ettiği kişisel verileri üçüncü kişiler ile

paylaşmamaktadır.

Yurt Dışı Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve ölçülü olarak ortaklarımız ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

 

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

 

  1. DOKTOR VE ECZACILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşlenen Veriler Kimlik Bilgileri Ad, soyad, firma adı (gerçek kişi)

İletişim Bilgileri Elektronik posta adresi, telefon, adres

Diğer Veriler Gönderilen  elektronik  postalarda  yer  alan  içerik,  trafik  verisi,  başvurusu yapılacağı takdirde özgeçmiş bilgileri, ses ve görüntü kayıtları

İşleme Amacı             Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi; ürün ve hizmetlerine ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, e-bülten üyeliğinizi gerçekleştirebilmek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek ve Genveon İlaç tarafından açılan uygun pozisyonlara adayların internet sitemiz üzerinden başvuru yapabilmesini sağlamak amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Şirketimiz açık rıza göstermeniz halinde ses ve görüntü kayıtlarınızı toplumda farkındalık oluşturmak sebebiyle, dış hizmet sağlayıcılarına aktaracağını, elektronik posta içerisinde bulunan kişisel verilerinizi sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçları ile bağlantılı, ölçülü ve

 

sınırlı bir şekilde yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktaracağını (Microsoft Office 365) ve bu sayılan amaçlar haricinde kişisel verilerinizi açık rıza almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

Aktarım Yurt İçi Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve ölçülü

olarak ortaklarımız ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Yurt Dışı Aktarım Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve ölçülü olarak ortaklarımız ve diğer dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla KVK

mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Buna göre kişisel verileriniz, işleme faaliyetinin;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

 

    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıya doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
    • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden  herhangi  birinin  varlığı   nedeniyle  gerçekleştiriliyor   olması  halinde  açık  rızanız aranmaksızın; diğer durumlarda ise sizlerin açık rızası alınarak işlenmektedir.

 1. 18 YAŞ ALTI KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Çocuklara ait kişisel verilerin işlenmesinin sunduğumuz hizmet ve yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında ve yukarıda anılan amaç lar dahilinde gerekli olduğu hallerde, söz konusu verilerin işlenebilmesi için çocuğun veli veya yasal temsilcisinin açık rızasını, sunulan hizmetin mahiyetine göre, elektronik ortamda veya fiziki formlar vasıtasıyla almaktayız.

 1. İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin  hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, huk uka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli t üm teknik ve idari tedbirleri alır.

 

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, görevli personel tarafından giri şinin yapıldığı ve sadece yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan bir veri tabanında muhafaza edilmektedir.

Şirketimizin sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

  1. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan başlıca idari tedbirler:

 • İşlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenmesi;
 • Kişisel veri güvenliğine zarar verebilecek saldırılar sonucunda, çalışanların ilk müdahaleyi yapmasını sağlamaya yönelik fark ındalık eğitimleri verilmesi;
 • Kişisel verilerin işlenmesine yönelik olası risklerin önceden belirlenebilmesi ve istikrarlı bir şekilde önlem alınabilmesine yönelik Şirket politika ve prosedürlerin belirlenmesi;
 • Kişisel verilerin doğru ve güncelliğinden emin olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan re kadar muhafaza edilmesi;
 • Genveon İlaç’ın veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu veri işleme faaliyetlerinde başka bir veri işleyenin bulunması halinde bu kişiler tarafından en az Genveon İlaç tarafından sağlanan güvenlik seviyesinin sağlandığından emin olmak.
  1. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan başlıca teknik tedbirler:

 

 • Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunmasına yöne lik güvenlik duvarı ve ağ geçidinin sağlanması;
 • Kullanılan her türlü yazılım ve donanımın belirli periyotlar halinde yapılandırma işlemlerine tabi tutulması;
 • Kişisel veri içeren sistemlere erişimin politika ve prosedürler vasıtasıyla sınırlandırılması;
 • Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden ürünlerin kulla nılması;
 • Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi;
 • Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi;
 • Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi);
 • Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması;
 • Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması,
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması;
 • Kullanılan elektronik posta sunucu sisteminde hizmet sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve uygunluğunun değerlendirilmesi;
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedariği, geliştirme ve bakımına özen gösterilmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşleme amaçlarımız kapsamında elde edilen kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Kişisel veriler;

 • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
 • İlgili Kişi’nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genveon İlaç Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) kapsamında yapılır.

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır.

Genveon İlaç, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi’nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişise l verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz

 

 1. TALEPLERİNİZ

İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması h alinde lütfen KVK Yetkilisinden edineceğiniz Bilgi Edinme ve Talep Formu”nu formda belirtilen şekilde doldurmayı, imzalamayı ve tekrar KVK Yetkilisi ile paylaşmayı unutmayınız.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinizi/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi:

M.Oktay IŞIK

0212 376 65 00

  kvkk@genveon.com

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.